Witaj!
Zapisz się do Naszego newslettera, aby być na bieżąco.

Poprawnie zapisano się do newslettera.

Coś poszło nie tak, błąd podczas zapisu do newslettera. Skontaktuj się z nami.

Już subskrybujesz nasz newsletter.

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

PORADNIK

Tak. Wywiady realizowane w takiej formie można odszukać w oknie Dane - Lista - wywiadów środowiskowych OTM. Zakładka Dane znajduje się w głównym oknie programu Helios. Z poziomu tej listy będzie możliwość otworzyć wybrany wywiad, a także zweryfikować wywiady wg parametru statusu oraz pracownika, który wywiad przeprowadził.


Informacje dotyczące oceny sytuacji nie są wprowadzane do Kalipso. Na terminalu mobilnym rejestrujecie Państwo informację do momentu podpisania danych wywiadu, czyli wygenerowania klucza podpisu. Zgodnie z Rozporządzeniem, informacje dotyczące oceny sytuacji są już w części znajdującej się po podpisaniu wywiadu. Wywiady elektroniczne podpisuje się przy pomocy specjalnie generowanego klucza. Klucz przepisujecie Państwo na poświadczenie, które wcześniej można wydrukować bezpośrednio z programu Helios.


Dokonując wysyłki wywiadów z terminalu, macie Państwo możliwość wysłać również wywiad, który nie został podpisany. Taka wysyłka jest traktowana jako wysyłka z komunikatem miękkim, tj. podczas wysyłki pojawi się informacja o zaznaczeniu wywiadu, który nie został podpisany, oraz komunikat z pytaniem, czy wysyłka danych ma być kontynuowana. Zdecydowanie odradzamy taką wysyłkę - wywiad, który nie został podpisany, w przyszłości do statystyk nie będzie traktowany jako wywiad w formie elektronicznej.


Wywiady można drukować, ale nie wszystkie. Wywiad oznaczony jako część I można wydrukować przy pomocy przycisku 'Podgląd', który znajdą Państwo na otwartym wywiadzie w lewym dolnym rogu. Część l można drukować dla wszystkich rejestrowanych w systemie wywiadów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Istnieje również możliwość wydruku wywiadu oznaczonego jako część IV, tj. tzw. aktualizacji wywiadu. Ta część jest możliwa do druku tylko dla wywiadów elektronicznych. Przycisk, który to umożliwi, znajdą Państwo w prawym dolnym rogu okna z wywiadami - po odebraniu wywiadu w programie Helios. Część IV do wydruku otwierana jest w formie wizualizacji pliku *.xml, dlatego istotne jest, aby na Państwa komputerze, jako domyślny program do obsługi plików typu xml, została wybrana przeglądarka internetowa. Na przykładzie systemu Windows 10, program domyślny ustala się w oknie ustawień systemu (pozycja Wybierz aplikacje domyślne według typów plików).


Na dzień dzisiejszy usługa WAW jest uruchomiona dla obszaru Pomocy Społecznej (PS). Aby zestaw WAW został poprawnie pobrany, na komputerze pełniącym rolę serwera musi pracować aplikacja empBRK (empatia - transmisja komunikatów ). W aplikacji administracyjnej Empatia powinna być zdefiniowana godzina pobrania zestawu WAW. Sprawozdanie pobierze się automatycznie, a po jego pobraniu będzie możliwość jego naliczenia i odesłania co Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Wyliczenie sprawozdania można wywołać w Helios w zakładce Sprawozdawczość - Zestawy WAW.


Pakiet programów do obsługi Empatii, tak jak pozostałe programy firmy INFO-R, posiada plik bazy danych. Plik ma domyślną nazwę empatia.fdb, a jego lokalizacja zależna jest od wskazania pliku konfiguracyjnego *.ini. Kopię bazy danych należy wykonywać regularnie, tak aby w wypadku awarii bazy i braku możliwości jej naprawy mieli Państwo do dyspozycji opcję 'ratunkową' w postaci kopii bazy danych. Istotne, by kopia bazy była wykonywana, gdy do pliku nie są podpięci żadni użytkownicy, tj. nie są uruchomione aplikacje Empatii oraz nie są podłączone do niej Systemy Dziedzinowe (SD). Kopia może być wykonana na różne sposoby, np. poprzez skopiowanie pliku 1:1. Można również skorzystać z dedykowanych do tego celu narzędzi, np. programu Cobian Backup.


Zwykle taka sytuacja ma miejsce, gdy podczas instalacji nowej wersji programu, tj. aktualizacji programu, wybierana jest zła ścieżka instalacji. Ważne, aby podczas przechodzenia przez kolejne kroki instalacji, wybrać właściwe miejsce - miejsce, gdzie zainstalowany jest program. Najczęściej instalacje programów firmy INFO-R znajdują się w katalogu Program Files lub w katalogu Pliki Programów (x86). Podczas instalacji należy wskazać poprawną ścieżkę. Na przykładzie programu Helios, zwykle będzie to:

C:\Program Files\INFO-R\Helios

lub

C:\Program Files (x86)\INFO-R\Helios.


Jeżeli podczas uruchamiania programu - najczęściej podczas instalacji na nowym komputerze - pojawi się komunikat sugerujący błąd daty, należy dokonać weryfikacji formatu daty w opcjach REGION w Systemie Operacyjnym Windows. Komunikat może wskazywać różne daty, ale w jego formule będzie widoczny znak '.' 

W takiej sytuacji należy w oknie Region (Panel Sterowania) zmienić format daty. Właściwy format oznaczony jest: rrrr-MM-dd .

Dokładne informacje znajdą Państwo w instrukcji instalacji naszych programów. Jest ona dostępna na stronie internetowej w sekcji 'DO POBRANIA'.


Program Helios dla poszczególnych jednostek jest opłacany przez MRiPS, warunkiem tego jest kwartalne naliczenie i wysłanie zbioru centralnego. W przypadku wystąpienia w zbiorze komunikatu błędu, proszę o kontakt na nasz adres e-mail (admin@info-r.pl) i przesłanie spakowanego pliku zbioru centralnego *.xml wraz z treścią pojawiających się komunikatów. Otrzymując zbiór + błędy, będziemy mogli precyzyjnie wskazać Państwu przyczynę problemu i pomóc go rozwiązać.


Jeżeli zablokują Państwo w programie główne konto, tj. konto o loginie Administrator, jedyną możliwością jego odblokowania jest uruchomienie systemu przy pomocy hasła serwisowego. Hasło serwisowe można otrzymać tylko po przesłaniu do naszej firmy pisma z prośbą o wydanie takiego hasła wraz z pieczątką i podpisem Kierownika Jednostki. Pismo należy przesłać jako skan na adres e-mail: admin@info-r.pl .

Uwaga - hasło serwisowe nie jest hasłem stałym, jest cyklicznie zmieniane podczas aktualizacji programów, dlatego po jego otrzymaniu należy uruchomić program i w oknie z pracownikami ustawić nowe hasło dla konta Administrator (Słownik - Pracownicy lub Dane - Pracownicy, w zależności od SD). 


Jeżeli odbiorą Państwo w Systemie Dziedzinowym wniosek elektroniczny, najwygodniejszą formą jego przeglądania i wydruku jest znajdująca się w oknie poczty opcja 'Wyświetl treść wiadomości'. Jeżeli po wybraniu tej ikony macie Państwo problem z poprawnym wyświetleniem wniosku, tj. otwiera się plik *.xml bez wizualizacji, otwiera się okno notatnika lub innego edytora tekstowego albo na wybranie przycisku program nie reaguje, należy dokonać weryfikacji domyślnego narzędzia do otwierania plików *.xml oraz praw zapisu dla plików tymczasowych. 

1. Proszę w Systemie Operacyjnym zweryfikować jakie narzędzie jest przypisane do otwierania plików *.xml - powinna to być dowolna przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Microsoft Edge. Na przykładzie Windows 10 takie narzędzie mogą Państwo przypisać w oknie 'Domyślne ustawienia aplikacji' lub podczas otwierania dowolnego pliku XML (oznaczenie 'zawsze otwieraj pliki xml za pomocą tej aplikacji'). 

2. Dla katalogu INFO-R, tj. dla całego katalogu, w którym znajdują się instalacje systemów SD, należy dla pozycji Użytkownicy(nazwa/Użytkownicy) ustawić pełne prawa (dokładne informacje w tej sprawie znajdą Państwo w instrukcji instalacji naszych programów w sekcji 'DO POBRANIA').

3. Jeżeli mimo nadania praw jest problem z wizualizacją, istnieje możliwość zmiany miejsca zapisu plików z wnioskami elektronicznymi, tj. miejsca zapisu tzw. plików tymczasowych. Takiej modyfikacji dokonuje się przez wprowadzenie odpowiedniej zmiany w pliku konfiguracyjnym *.ini danego programu.

Aby dokonać takiego przekierowania, należy na dysku C założyć katalog o dowolnej nazwie np. TempAMA i nadać do niego pełne prawa dla Użytkowników. Następnie w pliku konfiguracyjnym wprowadzić zmiany w sekcji Directory:

[Directory]

Temp=c:/TempAMA


Okno poczty w Systemach Dziedzinowych w pierwszej kolejności ma za zadanie umożliwić odbieranie Wniosków Elektronicznych wysyłanych przez Petentów. Istnieje jednak również możliwość wysyłki wniosków, tj. przekierowania wiadomości do innej jednostki, wysłania nowej wiadomości do innej jednostki, a także przesłania wiadomości do Petenta (jeżeli Petent skorzystał przy wysyłce wniosku z Platformy e-wnioski systemu Emp@tia). Do wysyłki wiadomości potrzebny będzie dowolny zestaw do podpisu kwalifikowanego, tj. karta oraz czytnik. Aby wysłać wiadomość, należy przy pomocy portu USB podpiąć do komputera czytnik kart oraz wprowadzić kartę z certyfikatem. W celu dokonania podpisu, będą Państwo musieli wskazać odpowiednią bibliotekę, która wywoła okno do wprowadzenia numeru PIN. Wykaz bibliotek od wszystkich dostawców znajdą Państwo w sekcji 'Do Pobrania'. (pod piramidą Empatia). Ponadto zalecamy, aby dla katalogu, w którym znajdują się instalacje programów, tj. dla katalogu INFO-R, były nadane uprawnienia tak, by System Dziedzinowy mógł skorzystać z dedykowanej dla podpisu aplikacji (XAdESBES.exe). 


Jeżeli na Państwa komputerach pojawi się problem z aplikacją systemu Windows (Windows Defender), polegający na blokowaniu lub usuwaniu pliku startowego *.exe naszych programów, rozwiązanie zależne będzie od tego, czy dodatkowo macie Państwo zainstalowany zewnętrzny program antywirusowy. Uruchamiając narzędzie Windows Defender w oknie "Ochrona przed wirusami i zagrożeniami" jest możliwość zmienić pozycję "Opcje Programu antywirusowego Windows Defender". Możecie Państwo albo wyłączyć pozycję "Skanowanie Okresowe", albo - jeżeli wspomniana opcja ma być włączona - dodać program do wyjątków. W celu dodania programu do wyjątków, należy wybrać pozycję 'Ustawienia Ochrony przed wirusami i zagrożeniami', a następnie "Wykluczenia".


Walidacje miękkie nie wymagają poprawy. Walidacje miękkie to informacje o danych zawartych w zbiorze, do poprawy są tylko komunikaty twarde. Jeżeli w Państwa zbiorze centralnym z programu Amazis02, Izyda, Nemezis pojawią się komunikaty oznaczone jako twarde, muszą one zostać odszukane i poprawione. W zależności od tego, jakiej treści komunikat pojawi się w Państwa pliku, nasz DI poda informacje o możliwości rozwiązania problemu. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu, prosimy o przesłanie jego treści wraz z opisem szczegółowym wyświetlanym przez walidator, na nasz adres e-mail - admin@info-r.pl .

W wypadku, gdy wystąpią u Państwa komunikaty miękkie, możemy podać zapytania SQL, które pozwolą na odszukanie pozycji i jej weryfikację, bez potrzeby poprawy.

Aby odszukać wg idosoba:

select * from osoba where idosoba= 'tu wstawić id osoby';

Aby odszukać wg iddecyzji:

select wniosek.znaksprawy as NR_WNIOSKU, wniosek.data as DATA_WNIOSKU, zdarzenie.opis as NAZWA_ZDARZENIA

from wniosek, zdarzenie where zdarzenie.idwniosek=wniosek.idwniosek and zdarzenie.idzdarzenie='tu wstawić id decyzji';

Aby odszukać wg idswiadczenia:

select * from osoba, harmx where osoba.idosoba=harmx.idosoba and harmx.idharmx= 'tu wstawic id swiadczenie';

Aby odszukać wg idswiadczenia (przy id dodatkowy zapis, np. zr, rszk itd.)

select * from osoba, harm where osoba.idosoba=harm.idosoba and harm.idharm='tu wstawic cyfre';


Jeżeli na sprawozdaniu w dziale z wydatkami (część A) nie zgadza się wartość wiersza 5, który dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, należy w pierwszej kolejności wykonać korektę. Korekta dostępna jest po zalogowaniu do systemu z poziomu konta Administratora, w zakładce DANE - > KOREKTA - > Korekta pozycji świadczeń pielęgnacyjnych w harmonogramie wypłat. Po wykonaniu korekty, sprawozdanie należy wyliczyć na nowo. Jeżeli wydatki dalej nie będą zgodne, proszę o kontakt z naszym D.O.K (admin@info-r.pl) wraz z informacją o przeprowadzeniu korekty.


W sytuacji, gdy naliczają Państwo plik zbioru centralnego i program nie tworzy pliku *.xml, tylko sam plik *.xsd, proszę nie wczytywać go do aplikacji CAS.


Właściwy plik zbioru musi posiadać zakończenie *.xml. Inne pliki na pewno nie zostaną wysłane w sposób właściwy.

Jeżeli brakuje pliku *.xml, proszę sprawdzić miejsce jego zapisu - zalecamy, aby plik zapisywać do utworzonego na dysku C folderu o prostej nazwie:

a) folder nie powinien posiadać w nazwie polskich znaków i spacji (np. ZC, zbior, cas, itd.).

b) folder powinien mieć nadane uprawnienia.

c) proszę sprawdzić miejsce instalacji programu - zalecanym miejscem jest katalog Program Files (C:\Program Files\INFO-R).

Zalecenie związane jest z działaniem aplikacji szyfrującej dane zbioru.


Jeżeli wskazania wg pkt a i b nie przynoszą rezultatu, zalecamy kontakt z naszym DT pod: admin@info-r.pl .


W sytuacji, gdy instalują Państwo nową wersję programu, a proces aktualizacji kończy się komunikatem błędu:


'Aktualizacja zakończona błędnie'


lub


w trakcie procesu aktualizacji pojawia się komunikat informujący o braku biblioteki *.dll


należy:


z katalogu FireBird (w wersji 2.5-z folderu BIN) do katalogu aktualizowanego programu jednocześnie skopiować i podmienić 3 pliki:


isql.exe

gbak.exe

fbclient.dll


Proszę po tej czynności uruchomić program (nie aktualizację) i sprawdzić czy przejdzie skrypt.


Jeżeli wykonana czynność nie przynosi rozwiązania, zaleca się wykonać próbę aktualizacji najpierw z poziomu innego komputera.


W przypadku powodzenia procesu, wrócić i ponowić próbę na maszynie, na której pojawił się pierwotnie problem.


W sytuacji wystąpienia problemów z wysyłką wiadomości elektronicznych przez system Empatia, w zakresie:


korespondencja Gmina - Wojewoda


lub


wysyłka wiadomości z poziomu skrzynki nadawczej


niezbędne dla diagnozy problemu będą dane w zakresie:


1) screen - obraz komunikatu błędu (jeżeli taki komunikat pojawił się w trakcie wysyłki),

2) zestaw plików *.xml dotyczących tego wywołania.


Pliki można znaleźć i zapisać przyciskiem dyskietki w oknie komunikatów aplikacji Empatia - administracja.


Pliki należy przekazać wraz z opisem przypadku na adres: admin@info-r.pl


Opcja wysyłki wiadomości w ramach usługi komunikacji Gmina - Wojewoda znajduje się bezpośrednio na zarejestrowanym wniosku.


Aby wykonać wysyłkę, niezbędne jest posiadanie karty podpisu kwalifikowanego, do autoryzacji wysyłki.


Wysyłkę rozpoczynamy z poziomu wniosku, wykonując:-oznaczenie wniosku jako 'wniosek z koordynacji' (pierwsza karta wniosku),

-uzupełnienie danych wniosku, w zakresie składu rodziny oraz oznaczenie wnioskowania na właściwe osoby (przycisk wnioskowania ustawiony na TAK),

-wypełnienie okna Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim,

-wskazanie adresata wiadomości,

-podpis wiadomości


Po prawidłowym wykonaniu wysyłki, poczta systemu Empatia powinna pobrać UPP.


Dokładne informacje dotyczące wysyłki znajdą Państwo w Instrukcji - można ją odszukać w sekcji 'Do pobrania' na stronie internetowej.


Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych. Korzystając dalej z serwisu akceptujesz pliki cookies oraz Politykę Prywaności. Dowiedz się więcej